Награди и постижения»Японска делегация 2007 г.

Посещение от японска делегация 2007 г.

Писмо от Коджи Фукуши

Kohji Fukushi
Director of the Study Team:
Scientific and Mathematical Education in Bulgaria
Elementary and Secondary Education Bureau
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
Marunouchi 2-5-1, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8959, Japan
6 December 2007

Ms. Snejina Stancheva
Director, Academy 21st Century
Bul. Hristo Botev 92g ap.4, Plovdiv, Bulgaria

Dear Ms. Stancheva

Thank you very much for your kindness during our stay in Bulgaria. It is a good experience for us.

The idea and implementation of education connecting mathematics with art were fresh for me. I was also deeply impressed with the children enjoying such a class. I want to make use of this valuable experience that I got in your country in future Japanese mathematics education.

I pray for your health and happiness.

Please have happy holidays and a new year.

Sincerely yours,
(Kohji Fukushi DSc)


Коджи Фукуши Директор на изследователския екип:
Научно и математическо обучение в България
Бюро за Начално и Средно Образование
Министерство на Образованието, Културата, Спорта, Науките и Технологиите
Марунучи 2-5-1, Чиода-ку, Токио 100-8959, Япония
6 Декември 2007

Г-жа Снежина Станчева
Мениджър на Академия „21 век”
Бул. Христо Ботев 92 г, ап. 4, Пловдив, България

Уважаема г-жо Станчева,

Много Ви благодаря за вашaта любезност по време на престоя ни в България. За нас беше много полезно преживяване.

Идеята и приложението на образование, включващо математика и изкуство беше нещо ново за мен. Също така бях дълбоко впечатлен, че това занимание беше интересно за учениците. Бих искал да използвам този ценен опит, който почерпих от вашата страна в обучението по математика в Япония.

Ще се моля за вашето здраве и щастие.

Пожелавам ви весели празници и нова година.

Искрено ваш,
Коджи Фукуши